Gå direkt till innehållet

Finland 100-projekt: Vid liv och delaktig, också i arbetslivet!

Arbetslivsprojektet erbjuder stöd av andra patienter, uppmuntran, information, nätverk och evenemang.

Hurdana utmaningar kan insjuknandet leda till i arbetslivet? I vilka frågor skulle arbetstagaren ha behövt stöd på arbetsplatsen efter insjuknandet eller när det var dags att återvända till jobbet efter behandlingarna? Hur skriver man in avbrottet som beror på cancersjukdom i sitt CV? Har du goda erfarenheter som du kan dela med dig?

Den som insjuknat i cancer kan behöva stöd för att söka arbete, för att orka i arbetet eller för att återvända till sitt tidigare arbete. Det kan kännas svårt att gå tillbaka till jobbet, och mångsidigt stöd finns inte alltid att få efter att cancerbehandlingarna är slut. Vårdinrättningarna klarar inte alltid av att beakta hur viktigt arbetet är och utmaningarna som återgången till arbetet leder till i rehabiliteringen.

Syftet med projektet Minä, syöpä ja työ (Jag, cancern och jobbet) är att underlätta cancerpatienters återgång till arbetet genom att erbjuda fysiskt, psykiskt och socialt stöd.

Projektområden är Nyland, Birkaland och Norra Karelen, och på övriga orter i landet kan man delta på distans på flera sätt (chat, Google Hangouts osv.). Handledning ordnas både individuellt och i grupper.

Samtidigt ökar man informationen om att cancerpatientens arbetslivsfärdigheter ska beaktas som en viktig del av den insjuknade personens behandling och rehabilitering. Målsättningen är också att intensifiera samarbetet mellan cancerorganisationer och att erbjuda information för sysselsättningstjänster inom den offentliga sektorn och för företagshälsovård.

Information om evenemang ges på Cancerpatienterna i Finlands och dess samarbetspartners webbplatser och via sociala medier. För projektet har en sluten grupp bildats på Facebook som heter Paluu töihin -verkosto (Nätverket Tillbaka på jobb ). Under 2018 kommer projektet att få egna webbsidor, så håll koll på dem.

I projektet samarbetar Finlands Cancerförening samt cancerföreningarna i Södra Finland, Birkaland och Norra Karelen. Projektet finansieras av Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA).

Mer information:

Hur kan jag själv delta i verksamheten?

Bloggserien Terveiset työelämästä (Hälsningar från arbetslivet) och instruktioner om hur man skriver för bloggserien.
Sluten Facebookgrupp Hyvänlaatuinen työ för cancerpatienter i arbetsför ålder och deras närmaste
Instagram @hyvanlaatuinentyo
Cancerpatienterna i Finlands sida på LinkedIn
Cancerpatienterna i Finlands Twitterkonto

Aktiviteterna och tjänsterna är gratis för deltagarna. Om du är intresserad av projektet och vill delta eller behöver mer information, kontakta någon av projektets koordinatorer:

Emma Andersson, specialist
emma.andersson(at)syopapotilaat.fi
Twitter: @AnderssonEmmaFI

#minäsyöpäjatyö #terveisiätyöelämästä #hyvänlaatuinentyö #suomensyöpäpotilaat

I arbetslivsprojektet används Arbetshälsoinsitutets mätare Kykyviisari för självvärdering av funktionsförmåga bland dem som deltar i gruppverksamhet. Registerbeskrivning finns här. Mer information om Kykyviisari här.