Siirry suoraan sisältöön

Ibrutinibista erityiskorvaus 1.1.2024 alkaen myös yhdistelmähoitona venetoklaksin kanssa korvausoikeudella 1512

valkoisella pinnalla erivärisiä ja mallisia tabletteja ja kapselilääkkeitä.

Ibrutinibin erityiskorvausoikeus voidaan myöntää 1.1.2024 alkaen myös yhdistelmähoitoon venetoklaksin kanssa kroonisen lymfaattisen leukemian ensilinjan hoitona aikuisille.

”Ibrutinibi on rajoitetusti erityiskorvattavaa hematologisten syöpäsairauksien hoidossa seuraavin edellytyksin. Erityiskorvausoikeus myönnetään erikoissairaanhoidon syöpäsairauksia hoitavasta yksiköstä annetun B-lausunnon perusteella

 • kroonisen lymfaattisen leukemian hoitoon
  • monoterapiana aikuisille, jotka ovat saaneet aiemmin vähintään yhtä hoitoa.
  • monoterapiana aikuisille ensilinjan hoitona, kun potilaalla on 17p-deleetio, TP53-mutaatio tai mutatoitumaton IGHV-geeni.
  • yhdistelmänä venetoklaksin kanssa aikuisille ensilinjan hoitona.
 • uusiutuneen tai hoitoon reagoimattoman manttelisolulymfooman hoitoon
  • monoterapiana aikuisille, jotka ovat saaneet aiemmin vähintään kolmea hoitoa.
 • Waldenströmin makroglobulinemian hoitoon
  • monoterapiana aikuisille, jotka ovat saaneet aiemmin vähintään yhtä hoitoa.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma.

Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään kolmeksi vuodeksi. Korvausoikeus kroonisen lymfaattisen leukemian hoitoon yhdistelmänä venetoklaksin kanssa myönnetään yhteensä enintään 15 kuukaudeksi.” (Lähde: Kela)

Samat muutokset tehdään ibrutinibin peruskorvausoikeuden 390 myöntämisen edellytyksiin. Kelan tietojen mukaan venetoklaksi ei ole korvattavaa yhdistelmänä ibrutinibin kanssa.

Suomen Syöpäpotilaat ry puolsi ibrutinibin korvattavuutta lausunnossa huhtikuussa 2023. Kirjelmässä otettiin mm. kantaa elämänlaatuun, lääkkeen annostelutapaan sekä tarpeeseen saada yhdistelmähoidoista käyttökokemuksia Suomessa.

SSP:n KLL-verkostossa on tällä hetkellä 454, lymfoomaverkostossa 1173 ja Waldenström-verkostossa 147 potilasta tai heidän läheistään. Heidän hoitonsa kehittäminen on tärkeää.

Lisätietoa ajankohtaisesta uutisesta Kelan sivuilta sekä tarkemmin korvausoikeudesta 1512 ja korvausoikeudesta 390.

Kuva: CC0 Pixabay (kuva ei liity ibrutinibi-lääkevalmisteeseen)