Siirry suoraan sisältöön

Arvot ja strategia

Suomen Syöpäpotilaat ry on potilaan äänenä ja tukena! Suomen Syöpäpotilaat ry (SSP) on valtakunnallinen syöpään sairastuneiden ja heidän läheistensä etujärjestö. SSP edustaa syöpäpotilaan ääntä terveydenhuollon kehittämisessä, jakaa syöpätietoa sekä tarjoaa mahdollisuuksia osallisuuteen syöpäpotilaita koskevissa asioissa. Vertaistuki on yhdistyksen toiminnan keskeinen elementti. SSP on potilasjärjestö, ja sen hallinnon muodostavat syöpäpotilaat.

Toimintaa ohjaavat arvot

SSP noudattaa toiminnassaan Suomen Syöpäyhdistyksen keskeisiä arvoja, joita ovat:

Tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus

SSP:n toiminnan perustana on kaikkien syöpäpotilaiden yhdenvertainen ja oikeudenmukainen kohtelu

Saavutettavuus

SSP:ssä on tärkeää, että kaikki sen jakama tieto ja tuki on kaikille syöpäpotilaille helposti saavutettavaa ja ymmärrettävää.

Luotettavuus

SSP on luotettava yhteistyökumppani ja sen tarjoama tieto on tutkimuksiin perustuvaa ja ajankohtaista.

 

Toiminnan visio

SSP:n pyrkii toiminnassaan syöpäpotilaan aseman ja hyvinvoinnin parantamiseen.

Järjestön visiona on:
Syöpäpotilaan paras mahdollinen elämä syövän kanssa ja syövän sairastamisen jälkeen.

 

Suomen Syöpäpotilaat ry:n strategiset tavoitteet vv. 2023-2025

1. SSP:n edunvalvontatoiminnan vaikuttavuuden kehittäminen

SSP:n edunvalvontatoiminnan tavoitteena on syöpäpotilaiden aseman vahvistuminen suomalaisessa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmässä. Suomen Syöpäpotilaat ry valvoo syöpäpotilaiden etuja tuomalla esiin potilaiden asemaan, oikeudenmukaiseen, tasa-arvoiseen, ajanmukaiseen ja laadukkaaseen hoitoon ja suomalaiseen syöpätutkimukseen liittyviä epäkohtia ja kehittämistarpeita.

Strategiakauden tavoitteena on kehittää toiminnan vaikuttavuutta niin, että syöpäpotilaiden asema vahvistuu edelleen ja potilaat voivat itse entistä paremmin vaikuttaa omaa hoitoa koskevaan päätöksentekoon.

2. Vapaaehtoistoiminnan suunnitelmallinen kehittäminen ja vapaaehtoisten toimijoiden rekrytoiminen mielekkäisiin tehtäviin

Vapaaehtoisten aktiivitoimijoiden/potilasaktiivien merkitys on SSP:lle suuri. Vapaaehtoiset potilasaktiivit toimivat järjestössä niin luottamushenkilöinä kuin edunvalvonnan, tiedon jakamisen ja vertaistuen toteuttajina.

Strategiakauden tavoitteena on saada mukaan uusia potilasaktiiveja, kehittää vapaaehtoisuuteen liittyviä toimintatapoja, tarjota potilasaktiiveille ja järjestötyöstä kiinnostuneille mielekkäitä ja motivoivia tehtäviä ja huolehtia potilasaktiivien hyvinvoinnista ja heidän työnsä arvostamisesta.

3. Syöpäpotilaan tiedon ja tuen tarpeeseen vastaaminen

Syöpäpotilas tarvitsee luotettavaa ja monipuolista tietoa ja tukea ”syöpäpolkunsa ”eri vaiheissa. Uutta tietoa syntyy jatkuvasti syöpätutkimuksen kautta ja yhä yksilöllisemmäksi muuttuvat hoitokäytännöt tuovat potilaille uudenlaisia ja yksilöllisiä tiedon ja osallisuuden tarpeita. Samaan aikaan tiedon levittämisen keinot ovat parantuneet, jolloin potilaat voivat löytää uutta ja itseään koskettavaa tietoa aiempaa helpommin ja laajemmin. Potilaan syöpäpolun aikana on kuitenkin edelleen vaiheita, joissa riittävää tietoa ja tukea ei ole vielä saatavilla.

Strategiakauden tavoitteena on kehittää edelleen tukitoiminnan ja uuden tiedon saavutettavuutta erilaisissa hoitotilanteissa ja syöpäpolun vaiheissa.

4. SSP:n toimintaedellytysten varmistaminen

SSPn toiminnan perustana on pitkäjänteinen rahoitus, innostunut ja hyvinvoiva henkilöstö, aktiivinen vapaaehtoisten yhteisö ja hyvät yhteistyöverkostot. On tärkeää huolehtia myös siitä, että SSP on myös jatkossa osaava ja haluttu yhteistyökumppani ja kiinnostava työnantaja. Samoin viestinnän kehittäminen on tärkeä työkalu SSP:n tunnettavuuden ja roolin kirkastamisessa ja potilaiden aseman kehittämisessä.

Strategiakauden tavoitteena on varmistaa SSP:n luotettavuus hyviä tuloksia tuottavana organisaationa, varmistaa toiminnan rahoitus myös jatkossa, kun nykyinen perusrahoitus siirtyy valtion budjettiin v. 2023 sekä huolehtia henkilöstön osaamisesta ja hyvinvoinnista. Strategiakauden aikana järjestön viestintää kehitetään edelleen.